Superannuated Ministerial Staff

Superannuated Ministerial Staff List

S.No. Name Email ID
1 SH. GAUTAM SHAH
2 SH. JOGINDER KUMAR
3 SH. KHEM CHAND
4 SH. KIMAT RAM
5 SH. K.P. SINGH
6 SH. KRISHAN PAL GUPTA
7 SH. MANWAR SINGH
8 SH. RAMESH KUMAR DHINGRA [email protected]
9 SH. SHIV RAJ TYAGI
10 SH. S.P. SAWHNEY [email protected]
11 SH. SUNDER DASS
12 SH. VIKRAM DUREJA [email protected]
13 SH. Narendra Verma [email protected]